ผลการปฏิบัติงานโครงการตามเทศบัญญัติ


กราฟแสดงผลการดำเนินการตามโครงการเทศบัญญัติ

ประจำปี : 2566  ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณจุดเสี่ยง บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้