http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

แจ้งประกาศทั่วไป/แจ้งเพื่อทราบ

ดูทั้งหมด

บริการ Download เอกสาร

ดูทั้งหมด

ภารกิจกองช่าง ทต.จันจว้า

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ...

รายละเอียด

โครงการคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา...

รายละเอียด

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ...

รายละเอียด

โครงการกบคืนนาปลาคืนทุ่ง...

รายละเอียด

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควา...

รายละเอียด

ร่วมพิธีตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระ...

รายละเอียด

ใบอนุญาตก่อสร้าง

รายการ จำนวน ผู้รับผิดชอบ
1.ยื่นคำรองตามแบบ ข.1 1 วัน งานธุรการ
2.ตรวจสอบผังบริเวณ/สถานที่ก่อสร้าง 3 วัน นายตรวจเขต
3.ตรวจแบบแปลน 2 วัน วิศวกร/สถาปนิก
4.หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการให้ความเห็น 2 วัน หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการ
5.ปลัดเทศบาลให้ความเห็น 1 วัน ปลัดเทศบาล
6.นายกเทศมนตรีให้ความเห็น 1 วัน นายกเทศมนตรี

รวมระยะเวลา 10 วัน

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน

รายการ จำนวน ผู้รับผิดชอบ
1.การยื่นตามแบบ ขถด.1 1 วัน งานธุรการ
2.ตรวจสอบผังบริเวณ/สถานที่ดำเนินการ 3 วัน นายตรวจเขต
3.หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการให้ความเห็น 2 วัน หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการ
4.ปลัดเทศบาลให้ความเห็น 1 วัน ปลัดเทศบาล
5.นายกเทศมนตรีให้ความเห็น 1 วัน นายกเทศมนตรี

รวมระยะเวลา 8 วัน

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

รายการ จำนวน ผู้รับผิดชอบ
1.ยื่นคำรองตามแบบ ธพ.น6 1 วัน งานธุรการ
2.ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน 7 วัน นายตรวจเขต
3.หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการให้ความเห็น 2 วัน หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการ
4.ปลัดเทศบาลให้ความเห็น 1 วัน ปลัดเทศบาล
5.นายกเทศมนตรีให้ความเห็น 1 วัน นายกเทศมนตรี

รวมระยะเวลา 12 วัน

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 21-Aug-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com