http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ฝ่าย/งาน
หมายเหตุ
1 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ

นายคเชนทร์ ไชยเจริญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง
28 มกราคม 2564
2 นายสุพล นัดดาพรหม

นายสุพล นัดดาพรหม

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายช่างเขียนแบบ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
23 มิถุนายน 2565
3 นายศราวุฒิ คิดข้างบน

นายศราวุฒิ คิดข้างบน

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายการโยธา ฝ่ายการโยธา
งานควบคุมอาคารและผังเมือง
21 สิงหาคม 2566
7 นายศราวุฒิ คิดข้างบน

นายศราวุฒิ คิดข้างบน

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายการโยธา
งานศูนย์เครื่องจักรกล
29 เมษายน 2559
10 นางพัชรี อิกำเนิด

นางพัชรี อิกำเนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
งานธุรการ
6 ธันวาคม 2561
11 นายดำรงเกียรติ ตันเขียว

นายดำรงเกียรติ ตันเขียว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยช่างโยธา ฝ่ายการโยธา
งานสาธารณูปโภค
9 ตุลาคม 2561
12 นายนิวัตร ราวิชัย

นายนิวัตร ราวิชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ฝ่ายการโยธา
งานสาธารณูปโภค
23 กรกฎาคม 2561
13 นายศานิต ลาต๊ะดี

นายศานิต ลาต๊ะดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฝ่ายการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
7 กรกฎาคม 2559
14 ว่าง

ว่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
6 กรกฎาคม 2564
15 นายศักดิ์ณรงค์ ไชยมงคล

นายศักดิ์ณรงค์ ไชยมงคล

รายละเอียดเพิ่มเติม

(พนักงานประจำศูนย์ฯ) ฝ่ายการโยธา
งานศูนย์เครื่องจักรกล
19 ตุลาคม 2558
16 นายเฉลิมพล เครือสาร

นายเฉลิมพล เครือสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
13 กรกฎาคม 2559
17 นายธีระเดช โพแก้ว

นายธีระเดช โพแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
19 ตุลาคม 2558
18 นางศรีจันทร์ เครือสาร

นางศรีจันทร์ เครือสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
19 ตุลาคม 2558
19 นายเสาร์ชัย พรมสาร

นายเสาร์ชัย พรมสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
8 กรกฎาคม 2559
21 นางจันทร์ดี จินดาธรรม

นางจันทร์ดี จินดาธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายการโยธา
งานสถานที่และไฟฟ้าสวนสาธารณะ
19 ตุลาคม 2558
CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com