http://www.civilwork.org/

ยินดีให้บริการ ด้วยความยินดียิ่ง

กราฟแสดงแผนการปฏิบัติงานโครงการตามเทศบัญญัติ

ประจำปี : 2566

  • รายการโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2566

#
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เปอร์เซ็นงาน
ความคืบหน้า
ผู้รับผิดชอบ
113

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 4 บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า

490,000 บาท 4.84% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
114

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 ตำบลจันจว้าใต้

230,000 บาท 20.00% - นายศราวุฒิ คิดข้างบน 
115

โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ตำบลจันจว้าใต้

400,000 บาท 20.00% - นายศานิต ลาต๊ะดี 
116

โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณจุดเสี่ยง บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้

80,000 บาท 20.00% - นายนิวัตร ราวิชัย 
117

โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตำบลจันจว้าใต้

170,000 บาท 20.00% - นายศานิต ลาต๊ะดี 
118

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 ตำบลจันจว้า

400,000 บาท 20.00% - นายนิวัตร ราวิชัย 
  • รายการโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2566

CivilWork Janjawa Website

Develop&Design : iTChiangmai.com
Webmaster by : Mr.Sanit Latadee
Last Update : 29-Aug-2022
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 0-5377-5123 ต่อ 107
 0-5377-5510

http://www.civilwork.org/
sanitlatadee@gmail.com